Zapytanie ofertowe - Zdalna ochrona mienia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach. Monitoring wizyjny z kamer (on-line) zamontowanych na terenie szkoły

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja Warunków Zamówieniwa (SIWZ) 
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
5. Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy