Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, ul. Ogrodowa 49, tel. +48 (87) 5679081.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, jest realizacja zadań publicznych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawie prawo oświatowe, przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe, ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i aktach wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw, Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami, w Programie wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi przepisami regulującymi pracę Zespołu Szkół .

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu oświaty, organizacji pracy szkoły jest obowiązkowe, w pozostałych jest dobrowolne. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów lub wykonywania obowiązków administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub interesu prawnego administratora.

Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym zawarcia umowy lub przyjęcia dziecka do szkoły.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.